New
Prognoza vremena

YUMB (JAMB)

Yamb2

Igru igraju dva ili više igrača. Igra se sa pet kockica (ukoliko igrate sa šest kockica, prilikom upisa rezultata, računaju se vrijednosti pet kockica). Igru započinje igrač koji u jednome bacanju svih kockica postigne najveći zbroj, ostali igrači igraju u smjeru kazaljke na satu.

Kada je na redu igrač baca kockice, te se odlučuje za kombinaciju koju želi igrati (a i ne mora – može odigrati sve kockice ponovo, s time da više nema pravo najave), odvoji kockice koje odgovaraju zamišljenoj kombinaciji (jednu, dvije, tri ili četiri), a ostale kockice baca drugi put (mogućnost da se drugi put bacaju sve kockice je dozvoljena). Kockice koje odgovaraju zamišljenoj kombinaciji pridružuju se već prethodno odvojenim kockicama, a kockicu ili kockice koje jš ne odgovaraju, baca treći završni put (i sada je moguće, ako se želi, baciti sve kockice ponovo). Nakon trećeg bacanja postignuti rezultat upisuje se u priloženu tablicu, koja se sastoji od redova i kolona, poštujući slijedeća pravila;


REDOVI


1 - 6: U redove označene brojevima 1-6 upisuje se rezultat tri bacanja i to samo zbroj kockica koje nose taj broj, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona.

PRIMJER: nakon tri bacanja ostvarili ste 5;5;5;4;2, te u red označen sa 5 upisujete 15, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona.

Posebnu pozornost obratite na red označen s brojem 1.

Kad u nekoj koloni ispunite sve redove, zbrojite postignute iznose. Ukoliko vam zbroj iznosi 60 ili više, tada automatski pribrojite i nagradni bonus koji iznosi 30 bodova (za dobivanje nagradnog bonusa možete dogovoriti drugi potrebni zbroj – npr.63).

PRIMJER: 3+6+9+12+15+18=63, s obzirom da je zbroj jednak ili veći od dogovorenog pribrajate nagradni bonus, te u red ZBROJ upisujete 93.

MAX - MIN: U redove označene MAX i MIN treba upisati što je moguće veći, odnosno manji ukupni zbroj pet kockica nakon tri bacanja, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona.

PRIMJER: 6;6;5;5;4 za maksimum treba upisati 26, ili 1;1;2;2;3 za minimum treba upisati 9.

Kad se u nekoj koloni ispune redovi MAX i MIN, minimum se oduzima od maksimuma, u gore navedenom primjeru 26-9=17, te se dobivena razlika množi s postignutim brojem u redu 1 (a) u toj koloni.

PRIMJER: Ukoliko ste u koloni, u redu 1, upisali 3, tada vam umnožak iznosi 17x3=51, te tu vrijednost upisujete u red RAZLIKA MAX i MIN x a).

TRIS: U redove označene TRIS zbroj + 10 treba upisati zbroj pet kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećan za 10, na način da od pet kockica barem tri imaju istu vrijednost, poštujući pravila redosljeda upisivanja kolona.

PRIMJER: 4;4;4;5;6 za TRIS treba upisati 24+10=34

SKALA: U redove označene SKALA upisujete 30 bodova za malu skalu (1;2;3;4;5), te 40 bodova za veliku skalu (2;3;4;5;6), dobivenu nakon tri bacanja (ili manje), poštujući pravila redosljeda upisivanja kolona. Dakle, u ovaj red upisuju se bodovi koje donosi dobivena skala, a ne zbroj kockica dobivene skale.

FULL: U redove označene FULL zbroj + 30 upisujete zbroj pet kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećane za 30, na način da od pet kockica tri imaju istu vrijednost, te preostale dvije također imaju istu vrijednost, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona.

PRIMJER: 3;3;3;5;5 za FULL treba upisati 19+30=49

POKER: U redove označene POKER zbroj + 40 upisujete zbroj pet kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećane za 40, na način da od pet kockica barem četiri imaju istu vrijednost, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona.

PRIMJER: 5;5;5;5;6 za POKER treba upisati 26+40=66

YUMB: U redove označene YUMB zbroj + 50 upisujete zbroj pet kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećane za 50, na način da od pet kockica sve imaju istu vrijednost, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona.

PRIMJER: 4;4;4;4;4 za YUMB treba upisati 20+50=70

ZBROJ: U redove ZBROJ upisujete zbroj redova TRIS, SKALA, FULL, POKER i YUMB postignutih u toj koloni.


KOLONE


STRELICA DOLJE: Ova kolona obavezatno se popunjava prema dolje. Dakle, prvo popunite red 1, zatim red 2, te tim redom sve do reda YUMB.

STRELICA GORE: Ova kolona obvezatno se popunjava prema gore. Dakle, prvo popunite red YUMB, zatim red POKER, te tim redom sve do reda 1.

STRELICA DOLJE-GORE: Ova kolona popunjava se proizvoljno. Dakle, rezultat bilo kojeg kruga možete upisati u bilo koji red ove kolone.

NAJAVA (N): Gdje ćete upisati rezultat pojedinog kruga bacanja, odlučujete nakon završenog kruga (vaša tri bacanja ili ranije, ako ste postigli što ste željeli). Međutim, da biste upisali rezultat u kolonu NAJAVA, potrebno je da nakon prvog bacanja u tom krugu najavite svojim protivnicima da ćete rezultat upisati u kolonu NAJAVA, te Vam preostaju još dva bacanja da izvršite Vaš naum.

PRIMJER: Nakon prvog bacanja ostvarili ste 2;3;4;5;5 te najavljujete (naglas) skalu, pošto postoji vjerojatnost da u slijedeća dva bacanja ostvarite bilo veliku, bilo malu skalu bacajući jednu kockicu (peticu). Ako uspijete ostvariti najavljenu kombinaciju, upisujete dobiveni rezultat u kolonu NAJAVA u red SKALA, na način da ukoliko ste ostvarili malu skalu upisujete 35, a ukoliko ste ostvarili veliku skalu upisujete 45. Ukoliko niste uspjeli u svojoj nakani, u koloni N u redu SKALA upisujete X ili 0, ovisno o načinu upisivanja.

OBVEZATNA BACANJA (O): Najava prethodnog igrača u krugu, sljedećem igraču daje obvezu igranja ove kolone. Dakle, ukoliko je prethodni igrač najavio SKALU, sljedeći igrač mora igrati SKALU u koloni 0, te za pozitivan razultat upisuje SKALU koju je ostvario u kolonu O u red SKALA. Ukoliko nije uspio dobiti upisuje X ili 0, ovisno o načinu upisivanja.


REZULTAT

Rezultat je ukupan zbroj koji je pojedini igrač ostvario na kraju igre, a dobiva se zbrojem zbrojeva rezultata iz redova 1-6 + eventualno ostvareni bonus, razlike MAX i MIN pomnožene s vrijednošću reda 1 i zbroja TRIS-a, SKAL-e, FULL-a, POKER-a i YUMB-a. Pobjednik je igrač s najvećim rezultatom.

 
Baner

Newsletter

Želite li primati obavijesti o igrama darivanja i novim sadržajima na Lukinom portalu, predbilježite se na naš Newsletter.
KOLUMNE
Baner
Baner
Baner
Baner